A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Посадова інструкція головного бухгалтера

Затверджено            

   Рішенням виконавчого комітету

   від 14 лютого 2017 року № 10

 

 

Посадова інструкція

головного бухгалтера  Чудейської сільської ради

Сторожинецького району Чернівецької області

 

І. Загальні положення

 

            1.Головний бухгалтер належить до категорії керівників.

          2.Призначення  на  посаду  головного  бухгалтера  та  звільнення  з  неї здійснюється сільським  головою з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

            3.Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо сільському голові.

            4.Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії сільської ради.

II. Завдання та обов'язки

Головний бухгалтер:

   2.1.Визначає,   формулює,  здійснює  і  координує  організацію  бухгалтерського   обліку господарсько-фінансової діяльності сільської ради.

   2.2.Здійснює   контроль   за   ефективним   використанням   матеріальних,   трудових    і фінансових ресурсів.

   2.3.Забезпечує раціональну організацію  обліку  і  звітності    в сільський раді та бюджетних установ    на    основі    централізації   та   автоматизації    обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання фінансової дисципліни і зміцнення господарського розрахунку.

   2.4.Складає баланс сільської ради (основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, джерела власних та прирівняних до них коштів, довгострокові пасиви, розрахунки та інші короткострокові пасиви).

   2.5.Організує та контролює складання розрахунків щодо використання бюджетних коштів, своєчасність і правильність складання звітності.

   2.6.Здійснює контроль    за    додержанням    порядку    оформлення    первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних  активів,  товарно-матеріальних  цінностей,  коштів,  документів,  розрахунків,
перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

   2.7.Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів.

   2.8.Контролює правильність відображення в інвентаризаційній      відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.

   2.9.Регулює розходження  фактичної наявності  цінностей з даними  бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризації.

   2.10 Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними   бухгалтерського   обліку   і   звітності   з   метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат.

   2.11.Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

   2.12.Бере участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.

   2.13.Веде  роботу,   яка  направлена  на  забезпечення   суворого   додержання штатної, фінансової і касової, дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат.

   2.14.Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.

   2.15.Бере участь у роботі з удосконалення і розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку, в  розробленні  раціональної  планової  та  облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.  

   2.16.Надає   методичну   допомогу   працівникам   підрозділів   підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

   2.17.Повідомляє сільському голові про всі виявлені недоліки в роботі бухгалтерії сільської ради, структурних підрозділів з обов'язковим поясненням причин їх виникнення, а також з пропозиціями щодо їх усунення.

   2.18. Керує працівниками бухгалтерії сільської ради.

   2.19.Встановлює службові обов'язки для підпорядкованих йому працівників та вживає заходів для забезпечення їх виконання.

   2.20.Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні.

   2.21.Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання   бухгалтерської  та  податкової  звітності,  подання  її  за  встановленим   порядком відповідним органам:

- складання річного бюджету загального та спеціального фондів по доходах та  видатках, кошторисів, розрахунків  до кошторисів, дефектних актів, кошторисів на проведення поточних ремонтів, оформлення додатків,  необхідних для проведення змін в бюджеті в процесі його виконання;

- складання  річних  розписів асигнувань загального та спеціально фонду місцевого бюджету;

- щомісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету;

- річний розпис витрат спеціального фонду з розподілом за видами надходжень;

- складання лімітних  довідок про бюджетні асигнування;

   2.22. Веде облік касових операцій рахунок 301;

   2.23. Нараховує та веде облік плати за видачу в оренду приміщень комунальної власності;

    2.24.Складає  і  здає:

- звіт про виконання загального фонду кошторису установи  Ф.2 д в розрізі КФК та КЕКВ;

- звіт про рух матеріалів і продуктів харчування ф. № 6;

- звіт про заборгованість бюджетних установ ф № 7д та 7 м.;

- звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей у бюджетних установах ф.№ 15;

   2.25.Веде бухгалтерській облік:

- облік основних засобів  по рахунках :101,102,103,104,105,106,108,109;

- облік грошових коштів  на всіх рахунках в установах банку рахунок 320, 321, 323, 327;

- облік розрахунків з покупцями та замовниками 361, 362, 363, 364;

- облік фондів та визначення результатів виконання кошторисів установи за поточний рік по рахунках 401, 411, 431, 432;

   2.26. Веде облік зобов’язань:

- короткострокові  позички;

- розрахунки за виконані роботи;

- розрахунки з податкових платежів;

- розрахунки зі страхування;

- розрахунки з оплати  праці;

- розрахунки з іншими операціями і кредиторами;

- внутрішні розрахунки;

- облік доходів бюджетних  установ загального та спеціального фондів за рахунками 711,712,713,714;

- облік витрат бюджетних установ по рахунках 802,811;

- облік розрахунків із замовниками, постачальниками  та підрядниками по рахунках:364,675;

- ведення книги аналітичного обліку асигнувань в розрізі установ та кодів економічної класифікації видатків;

- ведення головної книги;

- аналітичний облік рахунків по заробітній платі;

- аналітичний облік розподілу бюджетних коштів в розрізі КФК та КЕКВ;

- ведення оборотного балансу в розрізі КФК та КЕКВ;

- складання штатних розписів та тарифікаційних відомостей;

- Підготовка проектів розпоряджень сільського голови, рішень сільської ради  та  виконавчого  комітету складання  та  виконання  бюджету;

- облік прибуткових та видаткових касових ордерів;

- облік документів суворої звітності;

   2.26. Веде меморіальні ордера:

- №1 накопичувальна відомість за касовими операціями - рахунок 301;

- № 2 накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в розрізі КФК: 010116, 060702, 070101, 110204,  090412, 250203, 250403, 250404;

- №3 накопичувальна відомість руху грошових                                                                                                                                                                                                                                                                                               коштів по спеціальному фонду в розрізі КФК 070101, 110204, 150101, 2400900,1707030, 240602, ;

-  № 4 накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами;

-  № 5 зведена розрахункових відомостей із заробітної плати;

-  № 6 накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами;

-  № 8 накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами;

-  № 9 накопичувальна відомість про вибуття та переміщення  необоротних активів;

-  № 16 накопичувальна відомість позабалансового обліку;

-  складання інвентаризаційних відомостей;

   2.27.Складає  і  подає звіти:

- баланс ф .1;

- звіт про виконання загального фонду ф.2д;

- звіт про використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами ф.4-1 д;

- звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ ф. 4-2д;

- звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф. 4-3д;

- звіт про результати фінансової діяльності ф.9;

- складання пояснювальної записки до звіту;

- звіт про доходи загального фонду;

- звіт про оподаткування неприбуткових підприємств;

- порядок надання і зміст тендерної документації;

- підготовка  проектів договорів на закупівлі товарів, надання послуг і виконання робіт;

- ведення кореспонденції з вищестоящими органами;

- здійснює інші доручення сільського голови з питань фінансів та бюджету.

 

3. Права

Головний бухгалтер має право:

     3.1.Діяти    від    імені    бухгалтерії    сільської ради,    представляти        інтереси  сільської ради  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.

2.         Вносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо покращення його діяльності.

3.         Вимагати   та   отримувати   від   структурних   підрозділів   підприємства   необхідну інформацію.

4.         Вносити на розгляд сільського голови:

4. 1. Подання про призначення, переведення та звільнення з займаних посад працівників бухгалтерії.

4.         2. Пропозиції:

—        про заохочення працівників, що відзначилися;

—        про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни.

5.         Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення сільського голови.

6.         Вимагати  від сільського голови (інших  керівників)  сприяння  у  виконанні головним бухгалтером обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

4. Відповідальність

Головний бухгалтер несе відповідальність:

1.          За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених діючим законодавством України про працю.

За  правопорушення,  скоєні  в  процесі  здійснення  своєї діяльності,  в  межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За   завдання   матеріальної   шкоди   —   в   межах,   визначених   діючим   цивільним законодавством та законодавством про працю України.

5. Головний бухгалтер повинен знати:

Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування та керівні матеріали фінансових, контрольних  ревізійних та податкових органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також  інші  документи,  які  регулюють  господарсько-фінансову  діяльність   сільської ради  і перспективи його розвитку.

Організацію управління бухгалтерським обліком і звітністю.

3.         Основи  технології виробництва продукції;  положення та інструкції з  організації бухгалтерського обліку, правила його ведення.

Порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку.

Форми і порядок фінансових розрахунків.

Методи    аналізу   господарсько-фінансової   діяльності    в сільській раді,    виявлення внутрішньогосподарських резервів.

Порядок   приймання,   оприбуткування,   зберігання    і   витрат   коштів,   товарно-матеріальних та інших цінностей.

Правила розрахунків з дебіторами і кредиторами.

Порядок списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат.

10.        Правила  проведення  інвентаризацій   основних   засобів,   нематеріальних   активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків.

Порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності.

Правила проведення перевірок і документальних ревізій; організацію господарського розрахунку.

13.        Засоби обчислювальної техніки і можливості їх використання для автоматизації обліково-обчислювальних робіт і аналізу господарської діяльності.

14.        Передовий вітчизняний і світовий досвід удосконалення господарсько-фінансової діяльності сільської ради.

Економіку, організацію праці і управління.

Податкову справу, основи цивільного права.

Трудове, фінансове і господарське законодавство.

Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Основи комп’ютерної  грамотності та відповідне програмне забезпечення.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

6. Кваліфікаційні вимоги

На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має:

Повну вищу або неповну  вищу освіту  відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

Післядипломну освіту в галузі управління.

Стаж бухгалтерської або фінансової роботи за професіями керівників                                нижчого рівня: для спеціаліста — не менше 2 років.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Для виконання обов'язків та реалізації прав головний бухгалтер взаємодіє:

1.1.  З  керівниками  всіх  структурних підрозділів  сільської ради  з  питань  фінансово-господарської діяльності підприємства.

    1.2. З відповідальним за кадрову роботу — з питань підбору, прийняття на роботу, звільнення, переміщення матеріально-відповідальних осіб та працівників бухгалтерії сільської ради.

           1.3.       З головою постійної депутатської комісії  з планування та бюджету з питань:

1.3.1.   Отримання:

-  прийнятого бюджету та плану соціального - економічного розвитку села. 

1.3.2.   Надання:

даних, необхідних для економічного планування, прогнозування та аналізу;

балансу та оперативних звітів про доходи та видатки, про використання бюджету;

розрахунків заробітної плати;

 

 

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                              Р.А.Мотреску

   

З інструкцією ознайомлена:                

 

Головний бухгалтер сільської ради                                                В.Д.Бурла

 

«___ »__________   20__р.                                           

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь