Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Посадова інструкція спеціаліста-землевпорядника

Затверджено            

   Рішенням виконавчого комітету

   від 14 лютого 2017 року № 10

 

 

Посадова інструкція

спеціаліста-землевпорядника Чудейської сільської ради

Сторожинецького району Чернівецької області

 

 

1.Загальні положення

1.1.Спеціаліст-землевпорядник  відноситься до категорії  спеціалістів та є посадовою особою місцевого самоврядування.

1.2. Спеціаліст-землевпорядник сільської ради входить до складу єдиної системи державних органів земельних ресурсів, яка утворена з метою проведення єдиної державної земельної політики та забезпечення раціонального використання і охорони земель.

1.3. Спеціаліст-землевпорядник сільської ради призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою за погодження з начальником районного відділу земельних ресурсів відповідно до Кзпп України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування та Закону України «Про місцеве самоврядування в України». Посада відноситься до сьомої категорії посадової особи місцевого самоврядування. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі. При проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста-землевпорядника сільської ради, до складу конкурсної комісії включається начальник районного відділу земельних ресурсів або, за його дорученням, інший представник цього управління.

1.4. Спеціаліст-землевпорядник сільської ради підпорядкований безпосередньо сільському голови та підзвітний та підконтрольний начальнику районного відділу земельних ресурсів. Виконує рішення сільської ради та виконавчого комітету, службові доручення сільського голови та начальника районного відділу земельних ресурсів в межах їх повноважень, що регулюють питання земельних відносин.

1.5. Спеціаліст-землевпорядник сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, земельним Кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженням Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, наказами та вказівками районного відділу земельних ресурсів, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють питання земельних відносин,та цієї інструкцією.

 

2 .Обов’язки спеціаліста-землевпорядника   сільської ради

2.1.Виконує основні обов’язки, передбачені ст.8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.2.Дотримується вимог та обмежень, обмовлених Законами України «Про боротьбу з корупцію» та  «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.3.Забезпечує проведення на території сільської ради земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель, створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.

2.4.Бере участь у реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

2.5.Реалізує на території сільської ради державну політику у використанні та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає управлінню земельних ресурсів Держкомзему України пропозиції щодо удосконалення з питань регулювання земельних відносин.

2.6.Готує та вносить на розгляд ради пропозиції та  проекти рішень щодо:

-  встановлення ставки земельного податку;

-  передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

- надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб сільської ради.

- готує та вносить на розгляд ради проекти висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно Земельного кодексу України.

            2.7.За дорученням сільського голови інформує населення щодо вилучення (викуп), надання земельних ділянок.

2.8.Здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних  ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання.

2.9.Здійснює контроль за сплатою власниками земельних ділянок та землекористувачами плати за землю.

2.10.Здійснює на території сільської ради моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей земельних ділянок.

2.11.Приймає участь в підготовці матеріалів для оформлення договорів на право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди.

2.12.Здійснює на території сільської ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель та подає її в установлені терміни до районного відділу земельних ресурсів.

2.13.Бере участь у складні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.

2.14.Здійснює на території сільської ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.

2.15.Надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір.

2.16.За дорученням сільського голови розглядає земельні спори, готує проекти висновків згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

2.17.Подає районному відділу земельних ресурсів, виконкому сільської ради інформацію про хід здійснення земельної реформи на території сільської ради.

2.18.Вносить сільському голові  і начальнику районного відділу земельних ресурсів пропозиції щодо покращення організації робіт, пов’язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.

2.19.Здійснює інші функції, що випливають з  покладених на нього сільською радою завдань.

2.20.Несе відповідальність за  зберігання в належному стані та використання в  практичній роботі  картографічних  матеріалів села Чудей.

2.21.Несе відповідальність і здійснює контроль за узгодженням та проведення  робіт з охорони зон кабельних ліній  електрозв’язку.

2.22. Щорічно складає списки механізаторів, які  працюють на  землерийних машинах та проводить з  ними роз’яснювальну роботу  та  інструктаж з питання охорони зон кабельних ліній  електрозв’язку.

2.23.Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, що будують на території сільської ради з метою раціонального використання та охорони земель.

2.24. Проводить зміни в У розділі  погосподарського  обліку, складає звіти в  управління статистики  по даному  розділу.

2.25.Веде облік та контроль за розглядом листів, скарг та заяв громадян по земельним питанням, веде особистий прийом громадян.

2.26.Вирішує за дорученням сільського голови або сільської ради інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

3. Права спеціаліста-землевпорядника    сільської ради

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» землевпорядник сільської ради має право:

3.1.Перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, всіх форм власності,  незалежно від їх підпорядкування, розташованих на території  Чудейської сільської ради, додержання вимог земельного законодавства.

3.2.Складати відповідно до законодавства протоколи про адміністративних правопорушення.

3.3.Вносити на розгляд сесій сільської ради подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.

3.4.Одержувати безкоштовно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на цього завдань.

3.5.Вносити пропозиції сільському голови щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення георозвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням законодавства або можуть негативно впивати на стан земельних ресурсів.

3.6.Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відносяться до його компетенції.

3.7.На оплату праці, залежно від посади, яку займає, присвоєного рангу, стажу роботи, а також досвіту, обсягу та якості виконання службових завдань.

3.8.На просування по службі з урахування кваліфікації, здібностей,сумлінного виконання своїх обов’язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

3.9.На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

3.10.На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

3.11.Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозр.

 

4. Спеціаліст-землевпорядник  повинен знати:

4.1.Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади у сфері земельних відносин, уміти застосовувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики в цій галузі.

4.2.Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування;

4.3.Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі  земельних відносин;

4.4.Етику та культуру ділового і політичного спілкування;

4.5.Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

4.6.Основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

4.7.Основи організаційно-правової роботи;

4.8.Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів;

4.9.Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки.

4.10.Правила внутрішнього розпорядку роботи

    4.11.Норми правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

 

5. Кваліфікаційні  вимоги

5.1. Освіта вища, середньо спеціальна, знання комп’ютерної справи  без вимог до стажу роботи.

 

6. Відповідальність спеціаліста - землевпорядника сільської ради

6.1.Спеціаліст – землевпорядник  сільської ради несе відповідальність за неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та статей 7, 8, 9, Закону України «Про боротьбу з корупцією.

 

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                              Р.А.Мотреску

 

З посадовою інструкцією ознайомлений:

         

Спеціаліст-землевпорядник  сільської ради                           Г.Т.Мотреску         

 

   «___» ___________20__р.                                                     

          

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь