Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Заява щодо визначення обсягу СЕО по ДПТ в с.Буденець (03.07)

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

детального плану території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0446 га, кадастровий номер 7324581500:02:003:0418, по вул.Сторожинецькій в с.Буденець Чудейської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області

 

 1. Інформація про замовника:

Чудейська сільська рада

Юридична адреса: 59024, Чернівецька область, Чернівецький район, с. Чудей, вул. Карпатська, 2

Тел.: (03730) 6-12-59

Контактний e-mail: chudeyskaotg@gmail.com

Веб-сайт: https:// chudeyska-gromada.gov.ua

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території (ДПТ) - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території на місцевому рівні.

           Детальний план території розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

Детальний план території розробляється з метою:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови території;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення містобудівних умов та обмежень.

Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на земельній ділянці площею 0,0446 га, кадастровий номер 7324581500:02:003:0418, по вул. Сторожинецькій в с. Буденець Чудейської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області розроблено відповідно до рішення Чудейської сільської ради №233-11/2021 від 03 листопада 2021 року «Про надання дозволу на розроблення містобудівних документацій «Детальних планів територій» в населених пунктах Чудейської сільської ради».

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Територія детального планування  «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Сторожинецькій в с. Буденець Чудейської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області». На основі аналізу сформованої генеральним планом населеного пункту містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації детальним планом території передбачається:

 • Розпланування земельної ділянки площею 0,0446 га, яка розташована в Буденець для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • Розпланування та впорядкування  вулично-дорожньої мережі із врахуванням сформованої генеральним планом розпланувальної структури комплексу;
 • Узгодити вулично-дорожню мережу та інфраструктуру території комплексу із планувальною структурою  генерального плану;
 • Врахувати принципові містобудівні та інженерно-транспортні рішення  затвердженого і діючого генерального плану;
 • Визначити  розпланування забудови в просторовій структурі комплексу;
 • Передбачити забезпечення території необхідними мережами та об’єктами  інженерної інфраструктури.

Детальний план реалізовується першочергово за кошти власника.

По території кварталу частково прокладені інженерні мережі. Через територію проектування проходить лінія електропередачі 0,4 кВ. Електропостачання проектованого кварталу села Буденець передбачає заживити від існуючої лінії електропередачі 0,4 кВ, що проходить повз квартал і живиться від трансформаторної підстанції.

Блискавкозахист будівель та споруд повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-38-2008. Система заземлення для мережі 0,4кВ прийнята типу TN-C-S.

Водопостачання та водовідведення об’єктів на території опрацювання пропонується від проектованих інженерних споруд.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою з влаштуванням містків, або труб на пересіченнях з вулицями та проїздами, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню.

Об’єкт  планованої діяльності не відноситься до видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і не підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

 1. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Вході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування  детального плану території в с. Буденець, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонний плив відсутній оскільки територія на яку розробляється ДПТ розташована на значній відстані меж сусідніх держав.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП

- дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7)  Заходи,  які  передбачається  розглянути  для  запобігання,  зменшення  та

пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, дотримання санітарних розривів, озеленення та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропонується така структура звіту із СЕО:

- зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на земельній ділянці площею 0,0446 га, кадастровий номер 7324581500:02:003:0418, по вул. Сторожинецькій в с. Буденець Чудейської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області» подаються з 13.10.2022 р. по 28.10.2022р. до Чудейської сільської ради за адресою: 59024, Чернівецька область, Чернівецький район, с. Чудей, вул. Карпатська, 2.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь