A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чудейська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Рішення №02 від 22.01.2018 року Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Чудейської  сільської ради та складу опікунської ради

Фото без опису

УКРАЇНА

Чудейська сільська рада

Сторожинецького району

Чернівецької області

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

 

від 22 січня  2018 року                                                                        № 02

 

Про затвердження Положення про опікунську

раду при виконавчому комітеті Чудейської  сільської

ради та складу опікунської ради

 

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 06.11.2017 року №1758 «Про затвердження рішення колегії Мінсоцполітики України від 27 жовтня 2017 року «Про запровадження інтегрованої моделі у сфері соціального захисту населення» та доручення Міністерства соціальної політики України від 27.12.2017 року № 1396/0/131-17/175 в частині питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними та обмежено дієздатними особами, враховуючи лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 10.01.2017 року №01.43/48-51,  відповідно до п.4 частини б ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою дотримання принципів законності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності повнолітніх громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення  про опікунську раду при виконавчому комітеті Чудейської  сільської ради ( додаток 1).

2. Затвердити персональний склад опікунської ради при виконавчому комітеті Чудейської  сільської ради ( додаток 2).

 

 

 

сільський голова                                                     піцул а.д.

 

 

 

 

 

Додаток 1

Затверджений Рішенням

Виконкому № 02 від 22.01.2018 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті

Чудейської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Чудейської сільської ради (далі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Чудейської сільської ради, та має консультативно-дорадчі функції. Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на принципах демократичності та колегіальності.

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань та цим Положенням.

1.3. Опікунська рада утворюється у складі 12-15 осіб. До складу опікунської ради входять депутати, посадові особи виконавчих органів Чудейської сільської ради та представники громадських організацій. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради.

1.4. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником сільського голови. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Завданням опікунської ради є:

2.1. Надання допомоги виконавчому комітету сільської ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.3. Сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

 

3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

3.2. Розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо.

3.3. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів опіки та піклування.

 

4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

Опікунська рада має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав  інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

4.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав інвалідів, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання.

5.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах. У разі відсутності члена опікунської ради з поважних причин, за виключенням депутата Чудейської сільської ради та представників громадськості, його має право представляти посадова особа того ж підрозділу на правах члена ради.

5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде його заступник.

5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

5.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

5.9. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснює департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

6.1. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності, департаментом праці та соціального захисту Чудейської сільської ради.

6.2. Голова опікунської ради:

- організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань;

- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

- представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством.

6.3. Секретар опікунської ради:

- веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- готує звіти про роботу опікунської ради;

- готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

- інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи опікунської ради;

- виконує інші доручення голови опікунської ради;

- здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Чудейської сільської ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування.

6.4. Члени опікунської ради:

- беруть участь у засіданнях опікунської ради;

- виконують доручення голови опікунської ради.

6.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 

 

 

 

                                          

 

            Секретар виконкому                                                       Р.А. Мотреску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Затверджений Рішенням

Виконкому № 02 від 22.01.2018 року

 

СКЛАД

опікунської ради при виконавчому комітеті

Чудейської сільської ради

 

Голова опікунської ради

 

Падурі В.М.

-

заступник голови сільської ради з питань діяльності виконавчих органів ради

 

 

Заступник голови опікунської ради

 

Кіфу О.Г.

 

провідний спеціаліст відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Чудейської ОТГ

 

 

Секретар опікунської ради

Мотреску Р.А.

 

 

керуючий справами (секретар) виконкому

 

 

Члени опікунської ради

 

Микайло Л.М.

Влад С.О.

Лук’ян Р.Д.

Бурла В.Д.

Даскалюк Д.Т.

Бурла К.К.

Фрунза К.А.

Попеску В.В.

Биндю М.М

   
         

 

 

 

 

            Секретар виконкому                                                       Р.А. Мотреску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь